Mahori

6.50

Parfums de nectarine – kiwi – ananas – pomme – hibiscus.

6.50 € les 100 grammes.